Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van de diensten die Cornelpelgrimage aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u door ons verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-01-2023.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de door u geboekte pelgrimsreis of cultuurreis;
  • het mogelijk maken en faciliteren van de dienst;
  • het mogelijk maken van medische dienstverlening onderweg en ter plaatse;
  • het versturen van nieuwsbrieven;
  • het versturen van promotiemateriaal.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die door betrokkene worden verstrekt.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. 
Wij mogen geen persoonsgegevens verwerken, zonder dat u daarover geïnformeerd bent. Hetzelfde geldt voor doeleinden die niet bekend zijn bij u.

Ten behoeve van de genoemde doeleinden kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken: voornaam, achternaam, familienaam partner, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, nationaliteit, bankgegevens, ID-gegevens

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De verwerking van gewone persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Cornelpelgrimage

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Categorieën van ontvangers/verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Een gedeelte van de in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden gedeeld met vliegtuigmaatschappijen, busmaatschappijen, hotels, reisleiders en andere personen/bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie of verwijderen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek
toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 
Behoudens gewichtige redenen zal Cornelpelgrimage een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.

U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven.

Functionaris van gegevensbescherming

Cornelpelgrimage heeft conform de AVG de heer E.B. Cornel als functionaris van gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens zijn onder het kopje ‘contactgegevens’ opgenomen.

Doorgifte aan derde landen

De in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden gedeeltelijk doorgegeven en verwerkt aan en in de bestemmingen waar u geboekt heeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:

Cornelpelgrimage

Twickelerblokweg 91

7621 BG Borne
T: 06-53681752
E: info@cornelpelgrimage.nl